De Stichting

Dichtbij het centrum van Apeldoorn ligt de rijks monumentale begraafplaats Soerenseweg. De eerste begrafenis vond hier plaats in 1897. De aanleg is in een mengvorm van de romantische landschapsstijl en de formele zakelijke stijl. Over de begraafplaats lopen gebogen lanen die mooie doorkijkjes bieden. Het is een oase van rust geworden m.b.t. flora en fauna. Deze meer dan 100 jaar oude plek is een deel van de Apeldoornse cultuurgeschiedenis. Dit geldt voor zowel de aanleg, de stijlen van graven en grafstenen, als de personen die er begraven zijn.
Over-ons-min

Wat ging eraan vooraf

Toegankelijkheid en onderhoud zijn door vele partijen op diverse manieren in de afgelopen jaren kenbaar gemaakt bij de gemeente Apeldoorn de eigenaar van deze begraafplaats. Via de politiek is opgeroepen om extra geld uit te trekken voor achterstallig onderhoud op deze plek van “oase en rust”. Tevens het in stand houden van de cultuur historische waarde van dit “Stenen Archief”.

Dit resulteerde het najaar 2018 in de gegeven opdracht aan de adviseur Fysieke Leefomgeving om in gesprek te gaan met gemeente, inwoners en externe partijen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de begraafplaats. Vanuit deze consultatie wordt een nieuw beheersplan door de gemeente Apeldoorn opgesteld.

Waar staat de stichting voor

Om blijvend voor de toekomst van deze unieke Rijks monumentale plek iets te betekenen is de wens geuit door de gemeente om een stichting in het leven te roepen en deze financieel te ondersteunen Op 16 oktober 2020 zijn de statuten van de “Stichting Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn” bij de notaris gepasseerd, zodat alle betrokken partijen de mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan de instandhouding, de ontwikkeling en het gebruik van de begraafplaats.

Doelstelling van de stichting

  • Uitdragen van de unieke historie en status als Rijksmonument van de begraafplaats
  • Uitdragen van de bijzondere flora en fauna/biodiversiteit
  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de ruimtelijke structuur aan het College van Burgemeester & Wethouders
  • Versterking van de betrokkenheid en toename van het gebruik, passend bij de plek
  • Creëren van nieuwe mogelijkheden voor invulling van het aulagebouw
  • Bestaande activiteiten op de begraafplaats te promoten

De rol van de gemeente zal zich toespitsen op die van overlegpartner van het stichtingsbestuur, ondersteuner bij activiteiten en zorgdrager voor het dagelijks beheer, het onderhoud en het begraven.

Gegevens van de stichting
De stichting heeft zich aangesloten bij het Erfgoed Platform Apeldoorn en zal een ANBI status aanvragen.
Het bestuur bestaat uit José Baltus als secretaris, Naomi Hoogenberg als penningmeester en André Staal als voorzitter.

Mailadres: info@begraafplaatssoerenseweg.nl

 

Actueel
Jaarrekening 2022.

Momenteel is de stichting bezig met de opstart en worden concrete plannen opgesteld ten behoeve van de doelstellingen.

Ideeën en tips zijn welkom en kunnen gemaild worden naar info@begraafplaatssoerenseweg.nl

Bestuur

– André Staal voorzitter

– Jose Baltus secretaris

– Naomi Hoogenberg penningmeester

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het behoud van de begraafplaats?

Dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting, wij zijn nog op zoek naar bestuursleden.